top of page

Algemene voorwaarden

pak er een drankje bij

Webshop Wink Drinks:

Wink Drinks CV, hierna te noemen Wink.

 

Artikel 1. Definities
Wink is een online winkel in (non)alcoholische dranken, welke via www.winkdrinks.nl bezocht kan worden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.winkdrinks.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder bekendheid, bevestiging en aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na onze schriftelijke bevestiging worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Wink bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Wink ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke acceptatie per e-mail van de bestelling van een klant door Wink en Wink is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit per e-mail onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

 

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen en zijn in een aparte rubriek als lievelingskosten opgenomen.
4.2 Wink kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan deze onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betaling-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling komt de klant in het portal van Cardgate waar een aantal betalingsmogelijkheden worden gegeven zoals Ideal, Mistercash etc. Bij betaling vooruit middels overboeking per bank dient betaling volledig binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum door Wink te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.
5.2 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Wink.

 

Artikel 6. Levering
6.1 Wink streeft ernaar om bestellingen binnen een (1) a vijf (5) werkbare dagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Hiertoe is Wink echter niet verplicht.
6.2 Wink levert alcoholische dranken uitsluitend aan personen boven de 18 jaar. Met het plaatsen van een bestelling bevestigt de koper dat deze minimaal deze leeftijd heeft en dat de bestelde artikelen niet bestemd zijn voor doorverkoop aan of gebruik door personen onder de 18 jaar.
6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk vijf (5) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht per e-mail. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren (zie ook art.8).
6.4 Wink is verplicht binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw bestelling te leveren. Is dit om de een of andere reden niet mogelijk, of kan een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen maximaal vijf (5) werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht, en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
6.5 Afwijkingen in type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Wink verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 8. Herroepingsrecht, retourneren en omruilen van artikelen
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
8.1 Artikelen, die u via Wink heeft gekocht, kunnen wettelijk zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits: Deze artikelen uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via email naar info@winkdrinks.nl, waarna de artikelen binnen vijf (5) kalenderdagen moeten worden geretourneerd. De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, niet gebruikt, onbeschadigd, voorzien zijn van aangehechte labels etc. en in originele verpakking worden geretourneerd.
8.2 Wink accepteert uitsluitend retourzendingen en/of ruilingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, zoals aangegeven, gevolgd zijn. Een retourzending en/of omruil, die niet of niet binnen de gestelde tijd is aangemeld, wordt door Wink niet geaccepteerd.
8.3 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en of afwijkingen direct per e-mail aan Wink te melden.
8.4 Indien een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt en tijdig door de klant met opgaaf van redenen bij ons is aangemeld, heeft de klant recht op ruil of vervanging van het geleverde.
8.5 Een retourzending zal na ontvangst door Wink per e-mail bevestigd worden. Het reeds betaalde bedrag van de transactie zal door ons binnen maximaal veertien (14) kalenderdagen worden gecrediteerd.
8.6 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Indien deze per post verzonden worden, dient te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd; onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en daarom niet gecrediteerd door Wink.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, zullen Wink en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
9.3 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Vragen, klachten en opmerkingen?
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail contact met ons op: info@winkdrinks.nl.

bottom of page